Zártvégű pénzügyi lízing konstrukció

Hogyan működik?

Zártvégű pénzügyi lízing konstrukcióban a lízingbeadó (Euroleasing Zrt.) megvásárolja a kiválasztott gépjárművet, majd egy határozott időtartamra, díjfizetés ellenében a lízingbe vevő használatába adja azt és minden tulajdonhoz kapcsolódó jogot rá engedményez.

A futamidő alatt a forgalmi engedélyben és a törzskönyvben tulajdonosként a lízingbeadó szerepel, a lízingbe vevő üzembentartóként kerül bejegyzésre. A futamidő végén az utolsó lízingdíj megfizetése után a gépjármű automatikusan a lízingbe vevő tulajdonába kerül.

Konstrukció jellemzői

 • Forint alapú, fix vagy változó kamatozású zártvégű pénzügyi lízing finanszírozás
 • Minimális futamidő 36 hónap
 • Maximális futamidő 84 hónap
 • Általánosan elvárt minimum önerő: autó bruttó vételárának minimum 10%-a + az állami támogatás összege – ahol a finanszírozási hányad nem haladhatja meg a 80%-ot - (az állami támogatás összegét a saját részhez kell hozzáadni önerőként)
 • Ügyfelek: magánszemélyek (NOE és nem NOE tagok)
 • Finanszírozható eszköz: legalább 7 ülőhellyel rendelkező személygépjármű
 • Casco kötése nem kötelező – amennyiben a maximálisan felvehető finanszírozási összeg új gépjármű esetében nem haladja meg az 5 millió Ft-ot. Amennyiben a megszerzéstől számított 3 éven belül casco biztosítás kötésére kerül sor, a biztosítási szerződésben a Kincstárt a szerzési támogatás és járulékai erejéig társbiztosítottként kell feltüntetni, és a biztosítónak a szerződéskötésről a Kincstárt tájékoztatnia kell, továbbá a szerződést meg kell küldenie a Kincstárnak. A személygépkocsi eltulajdonítása, illetve annak a forgalomból való végleges kivonását eredményező megrongálódása miatti kártérítés fizetése esetén annak összegéből a Kincstárt a szerzési támogatás 3 éves időtartamra számított időarányos részének megfelelő részösszeg, a jogosultat pedig a kártérítés e részösszeggel csökkentett összege illeti meg.
 • Gépjármű kora: új és legfeljebb 1 éves és 2.000 km-t futott bemutató gépjármű
 • Devizanem: forint
 • THM: 2,8%-tól

Ügyfelekkel szemben támasztott feltételek és elvárások

 • Finanszírozást a program keretében kizárólag a Kormányrendeletben (45/2019. (III.12.) előírt feltételeknek megfelelő, három vagy annál több gyermekkel rendelkező nagycsaládok vehetik igénybe, illetve azok is, akiknél már úton van a harmadik gyermek. Nagycsaládos az a magánszemély, aki három vagy több gyermek után jogosult családi pótlékra. A 3. gyermek esetében a várandósság betöltött 12. hete már jogosultságnak számít. Ugyancsak figyelembe vehető a kérelmező háztartásában gondozott, tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek, függetlenül attól, hogy családi pótlékra jogosult vagy sem. A gyámság alatt álló gyermek akkor vehető figyelembe, ha mindkét szülője meghalt, és a gyámság legalább 1 éve fennáll. Azok a gyermekek viszont, akik családi pótlékra már nem jogosultak, nem vehetők figyelembe a jogosultság megállapításakor.
 • A kérelmezőnek Magyarországon bejelentett lakóhellyel kell rendelkeznie.

Finanszírozható eszközök köre

Az autóvásárlási támogatás kizárólag a legalább hétszemélyes, új, vagy a támogatás megszerzése előtt legfeljebb 1 évvel korábban forgalomba helyezett, maximum 2000 kilométert futott, az autókereskedő által továbbértékesítési céllal beszerzett, a forgalomba helyezés és a nagycsaládos általi megszerzés közti időszakban nem használt, vagy kizárólag értékesítés előtti bemutatás céljára használt személyautókra vonatkozik. Ugyanakkor nem igényelhető támogatás a lakóautókra. Fontos kritérium az is, hogy a támogatással szerzett autót az autókereskedő a szerződés megkötésekor a „Családbarát Magyarország” logóval látja el, mely nem eltávolítható.

Termékre vonatkozó korlátozások

 • A megfelelő befogadóképességű személygépkocsi megvásárlásához igényelhető állami támogatás összege a megszerzés időpontjában érvényes bruttó vételár 50%-a, de maximum 2 500 000 forint.
 • A kérelmezőnek nem lehet az állami hatóságnál nyilvántartott tartozása, és nem állhat bűncselekmény elkövetése miatt büntetés hatálya alatt sem. Azok sem vehetik igénybe a támogatást, akik (vagy a házastársuk/élettársuk) korábban már hasonló, gyermekek után járó gépkocsi-szerzési támogatásban részesültek.
 • Az igénylőnek legalább „B” kategóriás vezetői engedéllyel kell rendelkeznie és az is fontos kritérium, hogy ne álljon járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt. Ha az igénylőnek nincs jogosítványa, az is elég, ha a házas- vagy élettársának van.
 • A támogatás igénybe vételével megszerzett személygépkocsi az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés hatályba lépésének napjától számított három éven belül nem idegeníthető el, és a jármű átalakítása sem engedélyezett. Kivételt képez az a személygépkocsi, amelyiket a műszaki állapota miatt a közúti forgalomból véglegesen kivontak.
 • a MÁK-ot a személygépkocsin a szerzési támogatást megállapító határozatban meghatározott összeg arányos része erejéig zálogjog illeti meg az elidegenítési tilalom lejártáig. A KÖZLEKEDÉSI IGAZGATÁSI HATÓSÁG a jogosult által benyújtott ADÁSVÉTELI VAGY PÉNZÜGYI lízingszerződés alapján az elidegenítési tilalmat a járműnyilvántartásba a MÁK javára hivatalból bejegyzi. A jogosult a személygépkocsi forgalomba helyezésére irányuló eljárás során köteles nyilatkozni arról, hogy a személygépkocsit szerzési támogatás felhasználásával szerezte meg.

A személygépkocsi forgalomba helyezésére, illetve tulajdonjogának átírására a közlekedési igazgatási hatóságnál indított eljárásban a jogosult vagy a képviselője jár el.

Szükséges dokumentumok

A támogatással történő autóvásárláshoz kötődő pénzügyi lízing igényléséhez egyfelől ugyanazokra a dokumentumokra van szükség, mint egy hétköznapi igénylés esetén, ezekről az alábbi linken tájékozódhat: http://www.autohitel.hu/autohitel-hiteligenyles/

Mivel egy speciális hiteligénylésről van szó, így további dokumentumokra is szükség van, ezek pedig a következők:

- A MÁK által kibocsátott, a szerzési támogatásra való jogosultságot megállapító határozat.
- A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) tagság esetén, ami további kedvezményre jogosítja fel az igénylőt, a NOE igazolvány bemutatására is szükség van.

Amennyiben az egyedi, hitelképességi vizsgálathoz kötelezően benyújtott dokumentumok alapján a hitelképesség nem értékelhető vagy nem pozitív megítélésű, további információ bekérése, az önerő emelése vagy egyéb, fedezeti biztosíték bevonása válhat szükségessé (pl: természetes személyek, társas vállalkozások által vállalt készfizető kezesség / fizetési garancia, egyéb).

Tekintettel arra, hogy a fenti információk összefoglaló tájékoztatásnak minősülnek, ezért feltétlenül javasoljuk, hogy a termék kiajánlását megelőzően alaposan tanulmányozzák társaságunk vonatkozó ÁSZF-ének valamint a Magyar Államkincstár vonatkozó terméktájékoztatójának rendelkezéseit, mely utóbbi az alábbi linken érhető el: Magyar Államkincstár tájékoztató

Támogatás igénylése, folyamat menete

A támogatás iránti igények benyújtására 2019.07.01. és 2022. 12. 31. között kerülhet sor.
A MÁK bírálata a kérelem beérkezését követően max. 30 napot vesz igénybe.

A megfelelő személyautó kiválasztását követően a támogatási kérelmet:
- elektronikus úton - https://szuf.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#szolgaltatas_lista,CS -,
- postai úton írásban - Magyar Államkincstár Családtámogatási Főosztály, 1919 Budapest, vagy 1081 Budapest, Fiumei út 19/A.-,
- illetve személyesen a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) ügyfélszolgálatán, valamint bármelyik kormányablaknál lehet benyújtani.

A kérelmet a MÁK honlapján megtalálható formanyomtatványon, valamint a csatolandó magánokiratok kitöltésével és aláírásával lehet benyújtani, és másolatban csatolni kell a személyazonosságot igazoló dokumentumot (elsősorban jogosítvány, személyi igazolvány, útlevél) is. A hatósági eljárás illeték- és költségmentes.

Amennyiben az igénylő megfelel a jogosultsági feltételeknek, a MÁK határozatot hoz a támogatásról, amit tértivevényes küldemény formájában kézbesít a kérelmezőnek vagy meghatalmazottjának. Ezután köthető meg az adásvételi vagy a lízingszerződés, amit meg kell küldeni a MÁK-nak, amely ezt követően közvetlenül a kereskedő bankszámlájára folyósítja a támogatás összegét. Az igénylő nagycsaládosoknak pedig már csak a fennmaradó összeget kell megfizetniük.

Az adásvételi és/vagy lízingszerződést a határozat véglegessé válásától számított 6 hónapon belül lehet megkötni. Ha ez nem jön létre, vagy a személygépkocsi megszerzése a határozat véglegessé válása előtt történik meg, a szerzési támogatás nem folyósítható. Az adásvételi szerződés, illetve a pénzügyi lízingszerződés egy példányát az igénylő vagy az autókereskedő a Kincstárnak megküldi. A Kincstár a szerzési támogatás összegét a szerződés beérkezését követő 15 napon belül utalja át az autókereskedő részére.
A jogszabály a benyújtandó pénzügyi lízingszerződésre vonatkozóan kötelező tartalmi elemeket ír elő (pl. a támogatás összege, az autókereskedő bankszámlaszáma, az ügyfél nyilatkozata a támogatással történő vásárlásról), melyek megjelenítésének fejlesztése folyamatban van, ezért kérjük, hogy a kihelyezett programunkat – támogatott autóvásárlás esetén – kizárólag ajánlatadásra használják.
A jogszabályi előírásnak minden tekintetben megfelelő lízingszerződés telepítése rövidesen megtörténik, melyről haladéktalanul tájékoztatni fogjuk Önöket.

Casco-mentes konstrukció

Olyan finanszírozási konstrukció, amely mellé az ügyfél nem köt casco-biztosítást, ezáltal tartva alacsonyabb szinten a rendszeres kiadásokat. Ebben az esetben a havi törlesztést megnövelik a kockázati kamatfelárral. Ha bármi baj történik az autóval (pl. lopás, totálkár, töréskár), a tulajdonosnak kell minden költséget (pl. a még fennálló hiteltartozás) egy összegben kifizetnie. Casco-mentes konstrukciót ezért annak érdemes kötnie, aki rendelkezik tartalékokkal. Feltétele, hogy a finanszírozott összeg nem haladhatja meg új autónál az 5 millió forintot.